Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.02.2012 19:06 - Thracians - Полезни извадки
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 5892 Коментари: 6 Гласове:
14

Последна промяна: 24.11.2012 03:56

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Малко полезни извадки за нас траките.

Тези на които е дадено знаят за какво да ползват това

1.

The Thracians were an indo-European people who occupied the area between northern Greece, Southern Russia and Northern Turkey.

„Траките са индоевропейски народ, който е населявал района между Северна Гърция, Южна Русия и Северна Турция.”


*
Thracian warriors were ferocious opponents, and in high demand as mercenaries...often used to carry out executions and massacres....and often noted as switching sides if offered bribes.

Тракийските войни били  страховити противници, и много търсени наемници..често използвани за изпълнение на екзекуции и избивания..и често отбелязвано да минават на другата страна, когато им се предлагало подкуп.”

**
...The Thracian tribes inhabited central Macedon until the founding of the Kingdom.

„Тракийски племена обитавали Централна Македония до създаването на Кралството..”
***
The Thracians were important in the affairs of both the Spartans and Athenians throughout the Peloponnesian War.

„Траките са играли важна роля в работите едновременно на Спартанците и на Атиняните по време на Пелопонеските войни.”

****
Despite the rise of Macedon, the Period 400-280 Represented a Thracian golden age...Thracian art flourished...

„Въпреки издигането на Македония, периодът 400-280 BC представлява Тракийската Златна ера..Тракийското изкуство процъфтява.”
*****
In 357 Philip defeated a coalition of Athenains, Thracians, Illyrians and Paeonians.

„В 357 Филип побеждава коалиция от Атиняни, Траки, Илирийци и пеонци.”

Alexander the Great at War

Ruth Sheppard 2008

 

2.

„If we give credit to Strabo, we must consider the Macedonians as a Thracian people. That the geographer mentions several parts of the Macedonian country, and Pieria, (insert: also home to Mt. Pierus, home to Orpheus - Thracian) on the borders of Thessaly, which he expressly says had been peopled by the Thracians. In another passage he declares that in his time (63BC to 24AD) the Thracians still had possession of many countries considered as belonging to Greece, namely, Macedonia, and some parts of Thessaly. By this we can only understand that the Thracian language and Thracian manners still prevailed among the inhabitants of these countries, and that though ruled by Grecian princes, the people had not become assimilated to the Greeks.”

„Ако се доверим на Страбон, ние трябва да определим Македонците като Тракийски народ.

Това е което географът споменава в няколко части / от труда си / за Македонската страна, и Епир (отбележи: също място на планината Пирус, родина на Орфей-Тракиец.), на границата на Тесалия, която той категорично посочва, като населена с Траки.

В един друг пасаж той заявява, че по негово време(63-24 AD) Траките продължават да държат много райони възприемани като принадлежащи на Гърция, като Македония и някои части от Тесалия.

От това ние само можем да заключим, че Тракийският език и Тракийските обичаи все още са преобладаващи сред населението на тези райони, и че по времето на управлението на гръцките принцове хората не са били асимилирани от гърците.”

 

Източник:

Researches Into the Physical History of Mankind
James Cowles Prichard 1841
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

The Greek type of religion...had no learning to anything resembling an excited emotional worship like that practiced by the Thracians in their orgiastic cult of Dionysos...The thrilling tones of this “enthusiastic” worship awoke an answering chord deep in the hearts of many Greeks
Гръцкията вид религия…няма никаква индикация която да показва вълнуваща емоционалност на поклонението на бога както това е практикуано от Тракийците в техния натурален култ към Дионисий..Вълнуващата тоналност на тези „ентусиазирани” поклонения/молитви/ докосва съответната струна дълбоко в сърцата на маного гърци”


That the original home of Dionysos-worship was in Thrace and popular among Thracians. The southernmost of Thracian who were best known to the Greeks lived on the coast between the mouths of the rivers Hebros and Axios. The god who Greeks knew in its Greek form “Dionysos.
Така че,  истинският дом на Дионис е бил Тракия и е бил популярен между Траките. Най-южната част от Траките, които са били най-добре известни на гърците са живели по морското крайбрежието между реките Хеброс/Марица/ и Аксиос/Вардар/. Богът който гърците са припознавали в гръцкият му вариант е „Дионисос”.


The Homeric poems do not recognise Dionysos as belonging to the gods of Olympus. It is true that they nowhere plainly refer to him as the wine-god, but of the “frenzied” Dionysos and his “Nurses” who were attacked by the Thracian Lykourgos.

В поемите на Омир Дионис не се споменава измежду Олимпийските богове. Истина е, че те ясно се отнасят към него като бог на виното, с изключение на „бесуващият” Дионис и неговите „лечителки”, които били нападнати от Тракиецът Ликург.

Източник:

Psyche: the cult of souls and the belief in immortality among the Greeks
*By Erwin Rhode 2000

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.
Thracians mourned births and rejoiced at funerals because life was dedicated to sorrows and death to paradise.
Траките скърбели при раждане и се радвали на погребенията, защото животът е предопределен за страдания а смъртта за/път към/ рая.


The Thracian horseman, known as “The Hero” Later he was assimilated to the Pantheons of Greece and Rome invoked as “Apollo” or “Hercules” He enters history in the Iliad as Rhesos, King of Thrace, who joins the Trojans’ cause. Homer notes his chariot and horses. Euripides expands the description “rider, golden and swift...the chariot like flames where the red shield leaps...the white steeds the burning spear.

 

„Тракийският конник, познат като „Героят” по-късно бил присвоен в Пантеоните на Гърция и Рим почитан като Аполон или Херкулес. Той влиза в историята на Илиадата като Цар Резос, крал на Тракия, който се присъединил към Троянската кауза. Омир отбелязва неговата колесница и коне. Еврипид удължава описанието „..конник златен и бърз..колесница пламтяща, дето червените щитове бият..белите коне, жарките копия”

Източници:

New York Magazine 27 Jun 1977
http://books.google.com.au/books?id=...acians&f=false
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.


Many of the place names in Bulgaria are Thracian origin, they include rivers such as the Yantra (Antris), the Tundzha (Tonzos), the Stuma (Strymon), Mountains such as the Rhodopes, and towns such as Plovdiv (Pulpudeva) and Neseber (Mesambria)
Много от имената на места в България са с Тракийски произход, включвайки реки, като Янтра(Антрис), Тунджа( Тонзос), Струма(Стримон);; Планини като Родопа и градове като Пулпудева и Несебър(Месембрия)


The Thracians were not only good farmers, and stock breeders but skilled metal workers who produced exquisite jewellery, elaborate horse ornaments... Thracians were regarded by the Greeks as skilled healers, who made wide use of herbs and spiritual healing.
Траките са били не само добри земеделци и животновъди но и умели железари обработващи метали, които произвеждали бижута, в много от които вмъкват сложни конни мотиви…Траките били познати на гърците като умели лечители, които широко прилагали билково и духовно лечение.


The religion of the Thracians was sun worship...The legend of Orpheus relates how the urn containing mortal remains was placed on top of a column so that the Sun could reach it first thing every morning.
Религията на траките е поклонение на Слънцето..Легендата за Орфей разказва как урната с тленните останки се поставя на върха на висока колона, така че Слънцето да може да  докосва най-напред всяка сутрин.
A deitie Bendis was the Thracian version of the Great Mother Goddess, who was associated with animals, vegetation, fertility, hunting, marriage and childbirth. She is often depicted riding a doe and carrying spears and a bow and sometimes dress in a chiton, with a Phrygian cap on her head and animal skin over her shoulders.
Богинята Бендида е Тракийската версия на Великата Майка Богиня, която се асоциира с животните, растенията, плодородието, лова, женитбата и родилките. Тя често е изобразявана като яздеща кошута, носеща лък и стрели, и понякога облечена в хитон, с Фригийска шапка на главата и животинска кожа наметната на раменете.


Dionysus was said to be the son of Zeus and Semele, who, although Greek authors make her daughter of King Cadmus of Thebes, is associated with the Phrygian Earth Goddess, Zemelo (Slavic word for earth).
Дионис се смята за син на Зевс и Земела, която , макар че гръцките автори я правят дъщеря на Кадмус крал на Теба/Thebes/, е вързана с Фригийската Богиня Земя = Земела (от славянската/б.м. тракийска/ дума за Земя)

Източник:

Bulgarian folk customs
*By Mercia MacDermott

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Strabo informs us that the Greeks regarded the Gatae as a branch of Thracians, and says further, that the people of that name occupying both sides of the Danube. From the latter sprang those Mysians who, at that period when Strabo wrote, occupied that portion of Asia Minor situated between the Lydians, the Phrygians and the Trojans. The Phrygians themselves, continues our geographer are only Bryges, a Thracian people, as well as the Mygdonains, and the Bebryces, the Maedobithyni...
Страбо ни информира, че гърците са смятали Гетите за клон от Траките, и казват по-нататък, че хората с това име(Гети) заемат териториите от двете страни на Дунав. От по-късните извори тези са Мизите които, за периода за който Страбо пише, заемат/населяват/ тази част от Мала Азия разположена между Лидийците, Фригите и Троянците. Фригийците, от своя страна, продължава нашият географ, са просто бригите, тракийски народ, също както Мигдоните, и Бебриките, Медо-Витините..

Иточник:
On The Origin And Ramifications Of The English Language
Henry Welsford 1845

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.
The earliest traditions of Greek music derived from Phrygia, transmitted through the Greek colonies in Anatolia
, and included the Phrygian mode, which was considered to be the warlike mode in ancient Greek music. Phrygian Midas, the king of the "golden touch", was tutored in music by Orpheus himself, according to the myth.
Първата музикална традиция в гръцката музика произхожда от Фригия, предадена чрез гръцките колонисти в Анатолия, и включва фригийски маниер/лад/, който се счита за боен такт  в древната гръцка музика. Фригиецът Мидас, кралят със „златното докосване” е бил научен на музика лично от Орфей, според митовете.

Източник:
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrygia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.
The earliest mentionings of the Bryges are contained in the historical writings of Herodotus, who relates them to Phrygians by stating that, „..according to the Macedonians, the Bryges "changed their name" to Phryges after migrating into Anatolia”
Най-ранното споменаване на Бригите се съдържа в историческите писания на Херодот, който ги свързва с Фригийците отбелязвайки че, според македонците, Бръгите „сменили името си” на Фриги след миграцията си в Анатолия.


Small groups of Bryges, after the migration to Anatolia and the expansion of the kingdom of Macedon, were still left in northern Pelagonia and around Epidamnus.
Малки групи от бриги, след миграцията към Анатолия и разрастването на кралството на Македонците, са останали необезпокоявани в Северна Пелагония и около Епидамн.


In the Balkans, the Bryges occupied central Albania and northern Epirus,[5] as well as Macedonia, mainly west of the Axios river, but also Mygdonia, which was conquered by the kingdom of Macedon in the early 5th century BC;[6] they seem to have lived peacefully next to the inhabitants of Macedonia

На Балканите бригите заемат Централна Албания и Северен Епир,(5) А СЪЩО Македония, главно западно от река Аксиос(Вардар), но също и Мигдони, която била завзета от кралството на Македонците в началото на 5-ти век/преди Христа/; изглежда че те си живеят мирно до жителите на Македония
Източник:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bryges

9."- Не мислите ли, че Керсоблепт не би воювал за Херсонес, или пък Филип за Амфиополис когато разберат, че ние СЕ СТРЕМИМ КЪМ ОБСЕБВАНЕ НА ЧУЖДА ЗЕМЯ....

И ОСВЕН ТОВА ЩЕ МОЖЕМ ДА ОТРЕЖЕМ ОТ ТРАКИЯ ТОЛКОВА ТЕРИТОРИЯ, ЧЕ НЕ САМО НИЕ САМИТЕ ДА ИМАМЕ В ИЗОБИЛИЕ, НО И ДА ПРЕДЛОЖИМ ДОСТАТЪЧНО НА ТЕЗИ ЕЛИНИ, КОИТО СЕГА СА В БЕЗИЗХОДИЦА...

( Исократ - "За мира")

"- Знайте, че е в интерес на нашите съграждани обитаващи Херсонес, никой от тракийските царе да не е силен, защото техните разпри и кавги ще са най-голямата гаранция за защитата на Херсонеса..."

(Демостен, Срещу Аристократ)
Източник:
www.sparotok.blog.bg
10. За Марс и Март и Мартеницата
Клавдий Клавдиан (Claudii Claudiani) в „Поеми” в 1. ІІІ, 305-341 :

Марсе, било че ти лежиш на облаконосният Хемус
или пребиваваш на побелялата от студ Родопа,
или на обезпокоеният от мидиеца Атон,
или на потъмнелият от черни дъбове Пангей,
въоръжи се заедно с мен и защити своите траки.
 Ако славата ти се усмихне, ще бъдеш надарен с дъб покрит с плячка.
Чу това бащата, вдигна се от покритите със сняг канари
на Хемус и с вик насърчи бързите си служители

Mavors, nubifero seu tu procumbis in Haemo
Seu te cana gelu Rhodope seu remige Medo
Sollicitatus Athos seu caligantia nigris
llisibus Pangaea tenent, accingere mecum
Et Thracas defende tuos. Si laetior adsit
Gloria vestita spoliis donabere quercu”.
Audiit illa pater scopulisque nivalibus Haemi
Surgit et hortatur celeres clamore ministros.

Източник:
www.zelas.blog.bg по Босмана

Задължително четиво или Как се фабрикуват лъжите в историята на българите. /Западните добичета, говедото Иречек и телетата след него/:
http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdfГласувай:
15
11. poet - Ще ви замоля
13.02.2012 19:44
вас траките да си пишете в трайкийски сайтове. Нямате място при истинските българи.
цитирай
2. demokrat63 - ***** “In 357 Philip defeated a ...
13.02.2012 19:45
*****
“In 357 Philip defeated a coalition of Athenains, Thracians, Illyrians and Paeonians.”

„В 357 Филип побеждава коалиция от Атиняни, Траки, Илирийци и пеонци.”

Това твърдение по красноречив начин доказва, че Филип не е македонец. Старото име на македонците е пеони. няма как да воюва срещу себе си.
цитирай
3. анонимен - Прави ми впечатление също, че Троя е ...
13.02.2012 21:33
Прави ми впечатление също, че Троя е била много близка с траките. Освен Рез, любопитно е и името на Парис- Александър. В цялата Илиада няма друг с това име, а в древна Македония преди Александър Велики е имало още двама такива царе. Тъй че Троя е безспорно с тракийски произход, а Еней пренася гена на изток, изграждайки Рим, значи и те са траки. Като прибавим и Александрия, цитирана и в библията, че е македонска, една връзка между Цезар- по пряка линия от Еней и Клеопатра щеше направо да засили гена. Не зная колко е исторично, но е много въодушевляващо.
цитирай
4. shtaparov - Троя е била Фригийски град
13.02.2012 23:16
poet написа:
вас траките да си пишете в трайкийски сайтове. Нямате място при истинските българи.

А истинските Българи знаят,че Бригите са Блъги т.е Блъгари!
цитирай
5. demograph - Истинските българи?...Кои имате в пред вид? Златарски, Иречек, Божо...
14.02.2012 15:17
poet написа:
вас траките да си пишете в трайкийски сайтове. Нямате място при истинските българи.

Истинските българи спред вас изглежда са тези които папагалстват гръцки, руски, сръбски и турски лъжи за българското минало?..Това ли са "истинските" българи? Агенти на Русия, Гърция, Сърбия или Турция? Каквито са Шафарик, племенникът му Иречек, руският стипендиант Златарски, туркуващите се Добревци и Глишевци,иранецът доцент по мимикрия, пущунинът Летописец/агент..Хайде драги, драскайте си поезията при "истинските" ви българи и си маайте заедно кючеците.
В коментарът ви "истински" означава само едно - неуките българи.
цитирай
6. анонимен - Васил Златарски
17.02.2012 12:41

Братя.Пазете целокупноста на България, като зеницата на окото си! Цялото змийско котило на т.н. тракедонисти автохтонисти, цели разпокъсване на България. Пъклените планове на тези псевдо патриоти трябва в зародиш да се задушат,преди да е станало късно. Тези нехранимайковци подмолно подготвят Косовския сценарий за България.
Съединението прави силата!
цитирай
7. gerdolini - Целокупноста на България? Каква е според вас тя господин анонимен?
26.02.2012 01:43
анонимен написа:

Братя.Пазете целокупноста на България, като зеницата на окото си! Цялото змийско котило на т.н. тракедонисти автохтонисти, цели разпокъсване на България. Пъклените планове на тези псевдо патриоти трябва в зародиш да се задушат,преди да е станало късно. Тези нехранимайковци подмолно подготвят Косовския сценарий за България.
Съединението прави силата!

цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 6638228
Постинги: 1599
Коментари: 8957
Гласове: 9343
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Блогрол